Logo

eB2B Procurement Platform Biznes, Korzyści, Kontakty, Zysk

Information clause 

Obowiązek informacyjny dla: TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA
Obowiązek informacyjny dla uczestników postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 oraz  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2 ) — dalej RODO, Zamawiający informuje:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny, 00-950 Warszawa; tel.: +48 (22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt:
  1. korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1, 00- 950 Warszawa,
  2. e-mail: iod@teatrwielki.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawa) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wszystkie osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na korzystanie z udostępnianych przez ten podmiot systemów informatycznych, w zakresie prowadzenia komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po upływie powyższych terminów, 25 lat w Zbiorze Umów, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt zawarty w Instrukcji Kancelaryjnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe.
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych**;
 3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z powyższym żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ***;
 4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*   Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W odniesieniu do kwestii przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole oraz załącznikach do protokołu, w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
**  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Szczegółowe informacje dotyczące RODO w zamówieniach publicznych znajdują się na stronie internetowej UZP pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych.